വീട് > വാർത്ത > കമ്പനി വാർത്ത

2019 ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന 126 -ാമത് സെഷൻ ശരത്കാല കാന്റൺ മേളയിൽ ക്വിംഗ്ഡാവോ സിനോ വിറ്റോപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നു.

2021-05-17

ലോകത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ജാലകം എന്ന നിലയിൽ, 1957 -ൽ സ്ഥാപിതമായ കാന്റൺ മേള, പുതിയ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുകയും ചൈനയുടെ തുറക്കുന്നതിലും സാമ്പത്തിക -സാമൂഹിക വികസനത്തിലും നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ, മൊത്തം 60645 ബൂത്തുകളും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി 25,000 ത്തിലധികം പ്രദർശകർ.


കാന്റൺ മേളയുടെ ഈ സെഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടി, 7 പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളും 3000 ടൺ ഇടപാടുകളും.